Rejestracja jest zamknięta

Obecnie nie prowadzona jest rekrutacja na studia doktoranckie na SGH, zapraszamy w innym terminie.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.), dalej jako „RODO”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje:

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej Administratorem lub SGH.

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w SGH oraz – w przypadku przyjęcia – obsługi procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej w SGH. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.).

4. Okres przetwarzania danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji w celu archiwalnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w SGH, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

5. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej w SGH, a w przypadku przyjęcia – obsługi procesu kształcenia w SGH. W przypadku niepodania danych, nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Odbiorcy danych
W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

7. Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.